Toutes les fleurs

Cookies & Cream *Hybrid*

$20.00$300.00

Toutes les fleurs

Heat Wave

$100.00

Toutes les fleurs

Holy Ghost *Hybrid*

$13.00$180.00

Toutes les fleurs

MYSTERY OZ

$160.00

Toutes les fleurs

Toffee Butter *Hybrid*

$15.00$220.00

Toutes les fleurs

As de pique *Hybride*

$9.00$120.00

Toutes les fleurs

AK24 *Hybride*

$10.00$150.00

Toutes les fleurs

Mintz noir *Hybride*

$10.00$150.00

Toutes les fleurs

Blueberry Kush – *Hybrid*

$9.00$120.00

Toutes les fleurs

Blurberry *Hybride*

$9.00$120.00

Toutes les fleurs

OCTOKUSH *Hybrid*

$9.00$120.00

Toutes les fleurs

Bubblegum *Hybride*

$110.00